حکایت

درزمانهاي قديم پادشاهي ميزيست كه فقط يك چشم ويك پاداشت.
پادشاه به تمام نقاشان قلمرو خود پيام دادتايك تصوير زيبا ا او را نقاشي كنند..
اما هيچ يك نتوانستند؛انان چگونه ميتونستند باوجود نقص در چشم وپاي پادشاه نقاشي زيبايي از اوبكشند!؟

سرانجام يكي از نقاشان گفت ميتواند اين كار را انجام دهد ويك تصوير كلاسیك از پادشاه نقاشاي كرد .....

نقاشي ار فوق العاده بودوهمه را غافلگيركرد..او شاه را در حالتي نقاشي كرد كه يك شكار را مورد هدف قرارداده بود؛نشانه گيري بايك چشم بسته ويك پاي خم شده....

چرا ما نتوانيم از ديگران چنين قضاوتي رو نقاشي كنيم ؛پنهان كردن نقاط ضعف وبرجسته ساختن نقاط قوت أنان ....!!!

 

منبع : بهترین نوشته های دنیا شعر عکس عاشقانه |پنهان كردن نقاط ضعف وبرجسته ساختن نقاط قوت!!!
برچسب ها : نقاشي ,نقاط ,پادشاه ,ساختن نقاط ,وبرجسته ساختن ,كردن نقاط